Class Members:ผู้เรียน3/2552

โพสต์21 ต.ค. 2552 08:58โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและแจ้งลิงค์ไปไซค์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเรียนในรายวิชานี้ ต่อท้ายลงไปทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 มีนาคมนี้

นางสาวปรารถนา  อินทะปัญญา
รหัส 4911311662
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: pratthana4911311662@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/pratthanaarti3312
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/pratthanaarti3312
 
______________________________________________________________________________________________

นายพลวัฒน์  รักษาบุรี
รหัส 4911306373
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: ponlawat.4911306373@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว https://sites.google.com/site/ponlawatrakarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: https://sites.google.com/site/ponlawatrakarti3312/

________________________________________________________________________________________________


น.ส จุฬารัตน์ บุญขำ
รหัส 4911314799
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เอกศิลปกรรม
มหาวิทยาฃัยราชภัฎจันเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: Jularut4799@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/jularutarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/jularutarti3312/
 
 

 

                                     

                                         น.ส.กนกกาญจน์  น้อยสุข
                                          รหัส 4911316976
                                          ส่าขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เอกศิลปกรรม
                                          ติดต่อ E-mail kanokkan6976@gmail.com
                                          โฮมเพจ http://sites.google.com/site/kanokkanarti3312/
 
 
 
 
 
   
 

นางสาวขนิษฐา    สุดมี
รหัส 4911311530
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ติดต่ออีเมล์: khanitta12@gmail.com

โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/khanittasudmeearti3312/

Google Profile Link: http://www.google.com/profiles/khanitta12
นางสาวอุบลรัตน์   สะอาด
รหัส 4911311886
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ : ubonratsaard@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว  http://sites.google.com/site/ubonratsaardarti3312/นายธรรศนัยน์ เลิศไกร
รหัส 4911306217
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ : tassanai4911306217@gmail.com
โฮมเพจส่วนตั : http://sites.google.com/site/tassanaiarti3312/

__________________________________________________________________________________________________
 
นาย มงคล อ่อนชะอ่ำ 
รหัส 4911306431
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ : mongkol4911306431@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : https://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/ -----------------------

 

รหัส 4911314864
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ : teepawit4911314831@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : http://sites.google.com/site/teepawit4911314864arti3312/
 
นาย ฐานทัพ  เรืองธารา   
รหัส 4911306100
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: tarntupreu4911306100@Gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: https://sites.google.com/site/trantuprarti3312/
Google Profile Link:
Google Site Link แสดงผลงาน: https://sites.google.com/site/trantuprarti3312/
 น.ส สินีนาฎ  บุษบา
รหัส 4911317164
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: sineenath7164@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/
 
__________________________________________________________________________________________________
 
 
นาย วรราช ต้องกิ้ม
รหัส 4911317149
เอก ศิลปกรรม
สาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: worarach4911317149@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/worarachtonggimarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/worarachtonggimarti3312/

 
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
นางสาว กรวรรณ ภิสุทธารักษ์
รหัสนักศึกษา 4911311787
เอกศิลปกรรม ออกแบบประยุกต์ศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ปัจจุบัน : korawan1787@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : http://sites.google.com/site/korawanarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/korawanarti3312
 
 
 
 

 
นาย วรรณโชค ใจเย็น
รหัส 4911306498
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: wannachok.4911306498@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : https://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: https://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/ 
                                                                    

 
นางสาวกุลธิดา  กุลเกลี้ยง
รหัสนักศึกษา 4911428052
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกาฒ
ติดต่ออีเมล์ปัจจุบัน:kuntida491@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/kunitdaarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/kunitdaarti3312/
 
 

 
 
นาย ธาดาพงศ์  คายสี   รหัส 4911311639
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: tadapong146@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน:http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
 ___________________________________________________________________________________

 
นาย ศรายุธ  ศรีภิรมย์  รหัส 4911315085
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: sarayut4911315085@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/Google Site Link แสดงผลงาน:http://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/
 
 
 
 
 

 
นาย อติเวทย์  วิสะมิตนันท์ รหัส 4911315143
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: atiwast5143@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว: http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/ Site Link แสดงผลงาน:http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/

นาย ณัฏฐวุฒิ ภูกิตติกุล รหัส 4911306126
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลล์ปัจจุบัน natthawutpuk4911306126@hotmail.com
โฮมเพจส่วนตัว https://sites.google.com/site/natthawutpukarti3312/
                                     
 ____________________________________________________________________________________________
 
 นาย ยุทธการ  มันฤกษ์
รหัส 4911317115
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ : yuttakarn4911317115@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : http://sites.google.com/site/yutakarnarti3312/
 

__________________________________________________________________________________________
 
 
นาย สราวุฒิ  รุประสงค์  รหัส 4911315093
เอก ศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ปัจจุบัน : sarawut4911315093@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว : https://sites.google.com/site/sarawutarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน : https://sites.google.com/site/sarawutarti3312/
 
__________________________________________________________________________________________
 
นาย สุดแดน ธราดล รหัส 4911317180
เอก ศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ปัจจุบัน :soodan4911317180@gmail.com 
โฮมเพจส่วนตัว : https://sites.google.com/site/sooddantharadolarti3312/
__________________________________________________________________________________________
 
นางสาวรัตนา  พวงสันเทียะ  รหัสนักศึกษา  4911311779
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมล์ปัจจุบัน  :  rattana4911311779@gmail.com
โฮมเพจส่วนตัว  :  http://site.google.com/site/rattanaaarti3312/
Google Site Link แสดงผลงาน :    http://site.google.com/site/rattanaaarti3312/
____________________________________________________________________________________________
Comments