การนำเสนอผลงาน:Presentation

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล(Individal Design Project)โครงการออกแบบสิ่งพิมพ์ของสมาชิกแต่ละคนจาก issuu.com โดยนำ Embeded Code/ Presentation URL มาแทรกต่อท้ายนี้
Comments