ส่งผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์ครั้งที่1

โพสต์7 เม.ย. 2553 01:07โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

ช่องข้อความ


ประกาศล่าสุด

  • สมาชิก-ผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองตามตัวอย่างข้อมูลและจัดข้อความล้อมรูป(สถานะเปิด) เรียงต่อกันลงล่างทั้งคอลัมน์ซ้ายและขวาสรุปจำนวนผู้เรียนท ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2558 19:38 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
  • Class Members:ผู้เรียน3/2552 คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและแจ้งลิงค์ไปไซค์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเรียนในรายวิชานี้ ต่อท้ายลงไปทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2558 19:38 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการหน้าเว็บย่อย

ให้นักศึกษาแจ้งส่งงานออกแบบสิ่งพิมพ์ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอ-เผยแพร่ผลงานออนไลน์ร่วมกันโดยส่งงานและแนบไฟล์ภาพผลงาน(.jpg)ไว้แสดงในหน้านี้ ขนาดแสดงกว้างไม่เกิน 350 pixelsเรียงตามลำดับงานคือ 1.ออกแบบนามบัตร 2.ออกแบบบัตรนักศึกษา ส่วนไฟล์งานต้นฉบับจริง/งานพิมพ์ 10 ชิ้น/แผ่นให้เก็บไว้ในไซต์ส่วนตัวและแจ้งLinkกลับไปที่ไซต์ การตั้งชื่อไฟล์งานให้ขึ้นต้นด้วยชื่อตัวเอง ตามด้วยชื่องานและวันที่ เช่น prachid-namecard-70353.jpg เป็นต้น
 
 
 
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา http://sites.google.com/site/sitarti3312/
 
                                                                                                                                     นาย สิทธิ์ เลิศสงคราม  4911315119 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/jularutarti3312/card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา https://sites.google.com/site/jularutarti3312/batr-naksuksa

จุฬารัตน์  บุญขำ 49113147991.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา https://sites.google.com/site/tassanaiarti3312/
                        
                                                                                                                             ธรรศนัยน์ เลิศไกร 4911306217

 
 
 
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา https://sites.google.com/site/trantuprarti3312/
 
                                                                                                                                   นาย  ฐานทัพ  เรืองธารา   รหัส  49113063100

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรนักศึกษา และนามบัตร http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/

2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบ LOGO สสว    
http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/about-me
                                                            
http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/
                                                        
 
สินีนาฎ  บุษบา  4911317164     
 
 
 

 
แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ http://sites.google.com/site/korawanarti3312/home/ngan-nambatr-khna

แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา http://sites.google.com/site/korawanarti3312/home/ngan-nambatr-khna/ngan-batr-naksuksa
 
 
    
                                                                                              นางสาวกรวรรณ ภิสุทธารักษ์  4911311787
 

 
1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ  http://sites.google.com/site/kanokkanarti3312/xxkbaeb-nambatr-khna
2.แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา  http://sites.google.com/site/kanokkanarti3312/xxkbaeb-batr-naksuksa
 
                                                                                              นางสาวกนกกาญจน์  น้อยสุข 4911316976
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/nambatr-khna-mnusysastr
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/batr-naksuksa
3.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบประกวดโลโก้ สสว. http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/prakwd-saylaksn-ssw
4.แจ้งไซต์ส่งงานแก้ไขตราสัญลักษณ์ สสว.  https://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/kaekhi-saylaksn-ssw

นาย วรรณโชค  ใจเย็น
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร https://sites.google.com/site/pratthanaarti3312/chandrakasem-card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา https://sites.google.com/site/pratthanaarti3312/student-card
 
 ปรารถนา  อินทะปัญญา 4911311662


 
1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ   http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
2.แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา   http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
 
นาย ธาดาพงศ์  คายสี 4911311639
 
 

1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตร     https://sites.google.com/site/ubonratsaardarti3312/batr
น.ส.อุบลรัตน์   สะอาด  4911311886
 
 
 

1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตร         https://sites.google.com/site/khanittasudmeearti3312/xxkbaeb-batr-naksuksa-kard
2. แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบ LOGO สสว   http://sites.google.com/site/khanittasudmeearti3312/logo-osmep 
 
 
น.ส.ขนิษฐา   สุดมี   4911311530
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/chandakasem-card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/student-card
3.แจ้งไซต์ส่งงานตราสัญลักษณ์ สสว. http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/logo-headerosmep
 
นาย มงคล อ่อนชะอ่ำ รหัส 4911306431
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/nambatr-mha-lay
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/about-me/xxkbaeb-nambatr
3.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบประกวดโลโก้ สสว.http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/osmep-ssw
นาย  อติเวทย์  วิสะมิตนันท์  รหัส 4911315143

1.แจ้งไซด์ส่งผลงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศีกษา https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/student-card
2.แจ้งไซด์ส่งผลงานออกนามบัตร https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/cru-card
3.แจ้งไซด์ส่งผลงานตราสัญญาลักษณ์ สสว. https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/ngan-ssw
 
 
ċ
1.png
(87k)
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
2.png
(67k)
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ą
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
Ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
Ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
ċ
ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก,
1 ธ.ค. 2558 19:38
Comments