การบ้าน:Homework Assignments

 
 

ประกาศสอบปลายภาคเรียนและส่งงานครั้งสุดท้ายทุกชิ้น

โพสต์4 พ.ค. 2553 05:17โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

เตือนผู้เรียนวิชาออกแบบการพิมพ์ เรื่องประกวดตราสัญลักษณ์ ของ สสว ดูรายละเอียดที่ http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep/home
งานต้องส่งก่อนวันที่ 12 พค.นี้ และนำสำเนาเอกสารการรับ ส่งงานประกวดพร้อมส่งงานทุกชิ้นตามประกาศ และงานชิ้นสุดท้าย(หนังสือ A5)ในชั่วโมงเรียน ในวันที่ 12 นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน และตอนบ่ายโมง สอบปลายภาคเรียน(ออนไลน์)

ส่งงานครั้งที่2 template หนังสือ thesis

โพสต์28 เม.ย. 2553 02:11โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

ส่งงานครั้งที่2 template หนังสือ thesis โดยแจ้งชื่อและแนบส่งไฟล์ไว้ในหน้านี้
 
นาย อติเวทย์ วิสะมิตนันท์ 4911315143
 
ธาดาพงศ์ คายสี4911311639
 
Pratthana Intapanya 4911311662
 
จุฬารัตน์ บุญขำ 4911314799
 
ขนิษฐา    สุดมี   4911311530
 
อุบลรัตน์   สะอาด  4911311886
 

ส่งงาน template หนังสือ thesis  สินีนาฎ  บุษบา  4911317164

กรวรรณ ภิสุทธารักษ์ 4911311787
 
กนกกาญจน์  น้อยสุข 4911316976

นาย มงคล อ่อนชะอ่ำ รหัส 4911306431

นาย สุดแดน ธราดล รหัส 4911317180
 
นาย ธรรศนัยน์ เลิศไกร รหัส 4911306217
 
นาย ฐานทัพ เรืองธารา  รหัส 4911306100

ส่งผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์ครั้งที่1

โพสต์7 เม.ย. 2553 01:07โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

ช่องข้อความ


ประกาศล่าสุด

  • สมาชิก-ผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2553 คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองตามตัวอย่างข้อมูลและจัดข้อความล้อมรูป(สถานะเปิด) เรียงต่อกันลงล่างทั้งคอลัมน์ซ้ายและขวาสรุปจำนวนผู้เรียนท ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2558 19:38 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
  • Class Members:ผู้เรียน3/2552 คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองและแจ้งลิงค์ไปไซค์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเรียนในรายวิชานี้ ต่อท้ายลงไปทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2558 19:38 โดย ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ให้นักศึกษาแจ้งส่งงานออกแบบสิ่งพิมพ์ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอ-เผยแพร่ผลงานออนไลน์ร่วมกันโดยส่งงานและแนบไฟล์ภาพผลงาน(.jpg)ไว้แสดงในหน้านี้ ขนาดแสดงกว้างไม่เกิน 350 pixelsเรียงตามลำดับงานคือ 1.ออกแบบนามบัตร 2.ออกแบบบัตรนักศึกษา ส่วนไฟล์งานต้นฉบับจริง/งานพิมพ์ 10 ชิ้น/แผ่นให้เก็บไว้ในไซต์ส่วนตัวและแจ้งLinkกลับไปที่ไซต์ การตั้งชื่อไฟล์งานให้ขึ้นต้นด้วยชื่อตัวเอง ตามด้วยชื่องานและวันที่ เช่น prachid-namecard-70353.jpg เป็นต้น
 
 
 
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา http://sites.google.com/site/sitarti3312/
 
                                                                                                                                     นาย สิทธิ์ เลิศสงคราม  4911315119 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/jularutarti3312/card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา https://sites.google.com/site/jularutarti3312/batr-naksuksa

จุฬารัตน์  บุญขำ 49113147991.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา https://sites.google.com/site/tassanaiarti3312/
                        
                                                                                                                             ธรรศนัยน์ เลิศไกร 4911306217

 
 
 
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตรและบัตรนักศึกษา https://sites.google.com/site/trantuprarti3312/
 
                                                                                                                                   นาย  ฐานทัพ  เรืองธารา   รหัส  49113063100

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรนักศึกษา และนามบัตร http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/

2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบ LOGO สสว    
http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/about-me
                                                            
http://sites.google.com/site/sineenathb7164arti3312/
                                                        
 
สินีนาฎ  บุษบา  4911317164     
 
 
 

 
แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ http://sites.google.com/site/korawanarti3312/home/ngan-nambatr-khna

แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา http://sites.google.com/site/korawanarti3312/home/ngan-nambatr-khna/ngan-batr-naksuksa
 
 
    
                                                                                              นางสาวกรวรรณ ภิสุทธารักษ์  4911311787
 

 
1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ  http://sites.google.com/site/kanokkanarti3312/xxkbaeb-nambatr-khna
2.แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา  http://sites.google.com/site/kanokkanarti3312/xxkbaeb-batr-naksuksa
 
                                                                                              นางสาวกนกกาญจน์  น้อยสุข 4911316976
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/nambatr-khna-mnusysastr
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/batr-naksuksa
3.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบประกวดโลโก้ สสว. http://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/prakwd-saylaksn-ssw
4.แจ้งไซต์ส่งงานแก้ไขตราสัญลักษณ์ สสว.  https://sites.google.com/site/wannachokjaiarti3312/kaekhi-saylaksn-ssw

นาย วรรณโชค  ใจเย็น
 

 
1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร https://sites.google.com/site/pratthanaarti3312/chandrakasem-card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา https://sites.google.com/site/pratthanaarti3312/student-card
 
 ปรารถนา  อินทะปัญญา 4911311662


 
1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตรคณะ   http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
2.แจ้งไซต์งานออกแบบบัตรนักศึกษา   http://sites.google.com/site/tadapong146arti3312/
 
นาย ธาดาพงศ์  คายสี 4911311639
 
 

1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตร     https://sites.google.com/site/ubonratsaardarti3312/batr
น.ส.อุบลรัตน์   สะอาด  4911311886
 
 
 

1.แจ้งไซต์งานออกแบบนามบัตร         https://sites.google.com/site/khanittasudmeearti3312/xxkbaeb-batr-naksuksa-kard
2. แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบ LOGO สสว   http://sites.google.com/site/khanittasudmeearti3312/logo-osmep 
 
 
น.ส.ขนิษฐา   สุดมี   4911311530
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/chandakasem-card
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/student-card
3.แจ้งไซต์ส่งงานตราสัญลักษณ์ สสว. http://sites.google.com/site/mongkolonchaumarti3312/logo-headerosmep
 
นาย มงคล อ่อนชะอ่ำ รหัส 4911306431
 

1.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบนามบัตร http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/nambatr-mha-lay
2.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/about-me/xxkbaeb-nambatr
3.แจ้งไซต์ส่งงานออกแบบประกวดโลโก้ สสว.http://sites.google.com/site/atiwast5143arti3312/osmep-ssw
นาย  อติเวทย์  วิสะมิตนันท์  รหัส 4911315143

1.แจ้งไซด์ส่งผลงานออกแบบบัตรประจำตัวนักศีกษา https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/student-card
2.แจ้งไซด์ส่งผลงานออกนามบัตร https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/cru-card
3.แจ้งไซด์ส่งผลงานตราสัญญาลักษณ์ สสว. https://sites.google.com/site/sarayutsriarti3312/ngan-ssw
 
 

Homework การบ้านเปิดเทอมใหม่

โพสต์15 ต.ค. 2552 01:24โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

   
การบ้าน.ก่อนการเรียนการสอนวิชาออกแบบการพิมพ์ประจำภาคเรียนที่3/2552 สัปดาห์แรกมีดังนี้คือ
    ข้อตกลงเบื้องต้น
    1.ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกและสมัครเรียนวิชานี้ในระบบ Dokeos e-Learning ที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse โดยใช้ข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัสจริง และใช้อีเมลของGMail เดิมตามหลักการตั้งชื่อที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว พร้อมใส่ภาพถ่ายปัจจุบันให้เรียบร้อย จากนั้นจึงสมัครเรียนวิชาที่เปิดให้สมัคร
    2.ให้ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกกูเกิ้ลไซค์วิชานี้ (http://sites.google.com/site/arti3312) โดยให้แจ้งชื่ออีเมลต่อผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียนปกติ โดยที่นักศึกษาทุกคนต้องปรับข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์กูเกิ้ลส่วนตัวให้เรียบ ร้อยเช่นเปิดใช้งานภาษาไทยหรืออังกฤษ เปิดใช้งาน Google Profile,GoogleDocs,Picasa Web Album,Blogger ของตัวเอง เปิดใช้งานBUZZและติดตามอาจารย์ที่อีเมล prachid007@gmail.com และเพื่อนๆทุกคน เพื่อสามารถติดตามดูผลงาน ส่งไฟล์งาน ให้อาจารย์และเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นและขอคำปรึกษาและหรือวิจารณ์ผลงานและ แบ่งปันองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมได้ทั้งชั้นหรือในเวทีสาธารณะ
    3. ให้สร้างกูเกิ้ลไซค์ส่วนตัวโดยใช้แม่แบบ(Template)ของวิชานี้ โดยตั้งชื่อไซค์โดยใช้ชื่อจริงและตามด้วยรหัสวิชาเช่น prachidarti3322 เพื่อบันทึก-สรุปผลการเรียนรู้ แสดงแบ่งปันและเผยแพร่กระบวนการสร้างสรรค์ วิธีคิดและขั้นตอนการทำงานโครงการ (Individual Project)ของแต่ละคน และเชิญอาจารย์ให้เข้าร่วมในไซต์ในฐานะเจ้าของร่วม/ตรวจงาน และให้แนะนำ-โฆษณาไซค์ของตัวเองในหน้าแรกไซค์วิชานี้ที่อาจารย์ตั้งหัวข้อไว้แล้ว
    4.เข้าแนะนำตัวเองในหน้าแนะนำสมาชิกของเว็บไซต์นี้ในหน้าแรก
    ขอ ให้นักศึกษาปฏิบัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  26 มีนาคม 2553 นี้

1-4 of 4

Comments