คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

 นายสุภาพ สุพศินญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


 
นางสาวนภาพร  วงศ์คง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ


 นางธณต  เลิศล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 

 

นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวมยุลี  นันดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
 นายนัทธี  สมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
ครู
หัวหน้างานห้องสมุด
  นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
ครู
หัวหน้างานแนะแนว

 

 
 นายศุภชัย  บัวงาม
ครูปฏิบัติการสอน
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


Comments