คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


 
นายชัยวัฒน์ สุมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

 นางธณต  เลิศล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 


 
นางพีชาวิกา เพชรเรืองแสงชัย
ครูเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยงานห้องสมุด  
นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
 นายนัทธี  สมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 
นางสาวมยุลี  นันดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
ครู
หัวหน้างานห้องสมุด
  

 

นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
ครู
หัวหน้างานแนะแนว
 นายศุภชัย  บัวงาม
ครูปฏิบัติการสอน
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Comments