คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


 
นายชัยวัฒน์ สุมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

 นางธณต  เลิศล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

  
นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
นางสาวมยุลี  นันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
 นายนัทธี  สมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 
นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว
นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานห้องสมุด
  

 


 นายศุภชัย  บัวงาม
ครูปฏิบัติการสอน
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Comments